Performing video art live for Jazzbukk with Karl Seglem at one of my favourite jazz festivals – Nattjazz!

Link: Jazzbukk at Nattjazz